REGULAMIN

REGULAMIN – BIEG GÓRSKI

REGULAMIN – BIEG GÓRSKI

Regulamin biegu górskiego „Turbacz Winter Trail 2019″

 

ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy Turbacz Winter Trail, zwanej dalej Biegiem, jest Stowarzyszenie „Biegam po górach”.
 Formularz teleadresowy organizatora znajdują się na stronie www.wintertrail.pl

 

I. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja miasta regionu górskiego jako przyjaznego dla biegaczy.

 

II. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 10 lutego 2019 r. na terenie gminy Nowy Targ i Miasta Nowy Targ

2. Start Biegu na dystansie 17km, nastąpi o godz. 10:00. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się o godz. 09:45.

3. Długość trasy wynosi 17 km. Trasa będzie oznaczona w terenie za pomocą taśm.

III. LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny od strzału startera.

2. Zawodnicy, którzy po upływie wskazanego wyżej czasu nie dotrą do mety zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

1. Na trasie Biegu będzie jeden punkt odżywiania na ok. 11km (schronisko Turbacz)

2. Na trasie mogą znajdować się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

V. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

1. Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
– trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu,
– 1 szt. – sprawny telefon komórkowy z naładowaną baterią i numerem telefonu podanym organizatorom,
– 1 szt. – gwizdek,
– 1 szt. – folia NRC,
– odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

2. Wyposażenie zalecane przez organizatorów:

– buty z kolcami,

– raczki turystyczne,

– nakładki antypoślizgowe,

– stuptupy,

– wiatro-, wodoodporna kurtka,

– wiarto-, wodoodporne rękawiczki.

– chusta wielofunkcyjna typu „buff”

– mapa trasy biegu,

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestrowego. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej na stronie www.wintertrail.pl Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Opłaty należy dokonywać w trakcie zapisów. UWAGA pojawienie się imienia i nazwiska na liście startowej jest jednoznaczne z opłaceniem wpisowego.

3. Udział w Biegu mogą wziąć tylko te osoby, które dokonają pełnej rejestracji, tzn wypełnią Formularz Rejestracyjny i dokonają opłaty startowej.

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 8 lutego 2019 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 10 lutego.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Biegam po górach.

7. W biegu obowiązuje limit 700 nadanych numerów startowych, przy czym o nadaniu numeru startowego decyduje kolejność dokonywania opłat wpisowych.

9. Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 10 lutego w godzinach: 8:00 – 9:40

10. Adres Biura Zawodów: Dolna stacja wyciągu stacji narciarskiej Długa Polana

11. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające między innymi:

– numer startowy
– upominek od sponsora

– bon na posiłek po biegu

13. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

14. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego oświadczenia tej osoby oraz kserokopii dowodu osobistego zgłoszonego zawodnika. Dodatkowo należy przedstawić podpisane oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez Uczestnika Biegu. Wzór do pobrania TUTAJ.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

VII. KLASYFIKACJE

1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna kobiet.

2. W oficjalnych wynikach podane zostaną czasy brutto.

VIII. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy Bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymują dyplomy

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej.

Opłata wpisowa wynosi w zależności od terminu wpłaty:

– 50 zł do dnia 30 listopada 2018 r.

– 70 zł do dnia 8 lutego 2019 r.

– 80 zł w dniu 10 lutego w Biurze Zawodów (płatność gotówkowa)

Limit numerów startowych wynosi 700 – o kolejności nadawania numerów startowych decyduje data dotarcia opłaty wpisowej.

Organizator gwarantuje pełny pakiet startowy dla wszystkich zapisanych i opłaconych zawodników.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie www.wintertrail.pl co następuje równoczesnie z dokonaniem opłaty.
5. Opłata uiszczona nie podlega zwrotom.
6. Organizator nie wystawia faktur/rachunków za udział w zawodach.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części stroju sportowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 10 lutego 2019 do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@wintertrail.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 lutego 2019.

6. Depozyty ubraniowe: zawodnicy mogą otrzymać worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

10. Decyzje lekarzy/ratowników dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

11. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

12. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

13. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

14. Zawodnik na mecie bez numeru startowego, może nie zostać sklasyfikowany.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

16. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Comments are closed.